[SHARE] BẢNG MÃ MÀU CHUẨN
Bảng danh sách mã màu CSS, HTML đầy đủ dành cho tra cứu, tham khảo.

CÁC  BẠN  BẤM  TỔ  HỢP  PHÍM  CTRL  F  -  NHẬP  Mà CẦN  TÌM  VÀO  KHUNG  GÓC  PHẢI  TRÊN  CÙNG  MÀN  HÌNH

F7AFB3 #FFA8AC #F7C4AF #FFC0A8 #FBDBAC #FFDCA8
F15F66 #FF5159 #F1885F #FF8151 #F1B75F #FFBA51
EA151E #FF000B #EA5015 #FF4700 #EA9515 #FF9A00
9A0E14 #A80007 #9A350E #A82E00 #9A620E #A86500
BAEDD3 #A8FFD4 #BAEDED #A8FFFF #BAD3ED #A8D4FF
74DCA8 #51FFA9 #74DCDC #51FFFF #74A8DC #51A9FF
33CB80 #00FF82 #33CBCB #00FFFF #3380CB #51A9FF
228654 #00A855 #228686 #00A8A8 #225486 #0055A8
F7D9AF #FFDBA8 #F7E8AF #FFECA8 #F7F5AF #FFFCA8
F1B55F #FFB851 #F1D15F #FFD951 #F1EC5F #FFFA51
EA9415 #FF9800 #EABC15 #FFC800 #EAE515 #FFF900
9A610E #A86400 #9A7C0E #A88400 #9A970E #A8A400
F6BFB1 #FFBAA8 #FDC7AA #FFC6A8 #FDD3AA #FFD2A8
EE8062 #FF7651 #FC8F54 #FF8E51 #FCA654 #FFA551
E64419 #FF3600 #FB5B04 #FF5900 #FB7D04 #FF7C00
982D10 #A82300 #A53B03 #A83A00 #A55203 #A85100
C7DFDE #BFE7E5 #C7D6DF #BFD9E7 #C7CEDF #BFCAE7
90C0BE #80D0CD #90AFC0 #80B4D0 #909DC0 #8095D0
5CA2A0 #44BBB6 #5C89A2 #4491BB #5C6FA2 #4464BB
2D7B78 #3D5B6B #2D5F7B #3D496B #2D427B #2D427B
D3EDBA #D2FFA8 #C6EDBA #BCFFA8 #BAEDBB #A8FFAA
A7DC74 #A6FF51 #8DDC74 #7AFF51 #74DC77 #51FF55
7ECB33 #7DFF00 #57CB33 #3CFF00 #33CB37 #00FF06
538622 #52A800 #398622 #27A800 #228624 #00A803
D8BAED #DCA8FF #E0BAED #EAA8FF #E9BAED #F9A8FF
B274DC #B951FF #C374DC #D651FF #D574DC #F351FF
8E33CB #9900FF #A733CB #C300FF #C133CB #EE00FF
5D2286 #6400A8 #6E2286 #8000A8 #7F2286 #9D00A8
F6D2B1 #FFD1A8 #F6D9B1 #FFDBA8 #F6E1B1 #FFE5A8
EEA562 #FFA451 #EEB462 #FFB851 #EEC562 #FFCC51
EEA562 #FFA451 #EEB462 #FFB851 #EEC562 #FFCC51
985110 #A85000 #986010 #A86400 #987010 #A87700
BAE2ED #A8EDFF #BACFED #A8CBFF #BABAED #A8A9FF
74C6DC #51DBFF #749EDC #5197FF #7476DC #5154FF
33ACCB #00CBFF #3371CB #0067FF #3336CB #0004FF
227186 #0085A8 #224A86 #0043A8 #222386 #0002A8
.
FDC7AA #FFCDA8 #EDD4BA #FFD6A8 #EDDABA #FFDFA8
FC8F54 #FF8E51 #DCAB74 #FFAE51 #DCB674 #FFC051
FB5B04 #FF5900 #CB8533 #FF8900 #CB9433 #FFA300
A53B03 #A83A00 #865722 #A85A00 #866122 #A86B00
D9C2E4 #DEB6F0 #E3C2E4 #F0B6EC #E4C2D3 #F0B6D7
B586CA #BE6DE3 #C986CA #E16DE3 #CA86A8 #E36DAF
934DB2 #A129D6 #B04DB2 #D329D6 #B24D80 #D6298A
603375 #691B8D #743375 #8B1B8D #753354 #8D1B5B
C0EDBA #B2FFA8 #BAEDBA #A8FFA8 #BAEDD4 #A8FFD5
81DC74 #66FF51 #75DC74 #52FF51 #74DCAA #51FFAC
46CB33 #1FFF00 #34CB33 #01FF00 #33CB82 #00FF85
2E8622 #14A800 #228622 #00A800 #228655 #00A857
CFC8DE #CDC0E6 #D6C8DE #D8C0E6 #DEC8DE #E1C4E2
A091BF #9B81CF #AF91BF #B381CF #BD91BF #C48AC6
745DA1 #6C46B8 #895DA1 #9046B8 #9F5DA1 #A953AB
4D3E6A #472F79 #5A3E6A #5F2F79 #693E6A #6F3771
F3B4BA #FFA8B0 #F3BDB4 #FFB5A8 #F3CEB4 #FFCBA8
E86875 #FF5162 #E87C68 #FF6C51 #E89C68 #FF9751
DD2234 #FF0019 #DD3E22 #FF2700 #DD6E22 #FF6700
921622 #A80010 #922916 #A81900 #924816 #A84300
C8DEDE #C0E6E5 #C8DBDE #C0E0E6 #C8D7DE #C0DAE6
91BFBE #81CFCC #91B8BF #81C3CF #91B0BF #81B5CF
5DA19F #46B8B5 #5D97A1 #46A7B8 #5D8BA1 #4693B8
3E6A69 #2F7977 #3E636A #2F6E79 #3E5C6A #2F6179
F7E4AF #FFE8A8 #F7EDAF #FFF2A8 #F7F5AF #FFFCA8
F1CB5F #FFD251 #F1DC5F #FFE651 #F1EC5F #FFFA51
EAB315 #FFBD00 #EACC15 #FFDB00 #EAE515 #FFF900
9A750E #A87C00 #9A860E #A89000 #9A970E #A8A400
F3B4C8 #FFA8C3 #F3B4B5 #FFA8A9 #F3BDB4 #FFB4A8
E76990 #FF5187 #E7696B #FF5154 #E77B69 #FF6951
DC235C #FF004F #DC2326 #FF0004 #DC3C23 #FF2300
91173D #A80034 #911719 #A80002 #912817 #A81700
BAD3ED #A8D4FF #BEBAED #AFA8FF #D0BAED #CDA8FF
74A8DC #51A9FF #7D74DC #5F51FF #A174DC #9B51FF
3380CB #0082FF #4033CB #1500FF #7433CB #6C00FF
225486 #0055A8 #2A2286 #0D00A8 #4D2286 #4700A8

Nguồn Bài Viết : nguyenngocquidz.tk - Nguyễn Ngọc Quí