TUT DAME MD BY CTD

 DAME FAQ MD <3
-BƯỚC 1 : FAKE 1 CLONE GIỐNG VỚI VICTIM ( AVATAR + BÌA + TIỂU SỰ + BIỆT HIỆU + NGÀY THÁNG )
NÓ KO LỘ INFO THÌ ĐỂ : 11-05-1990
ĐỂ NƠI Ở : LOS ANGERLES
- BƯỚC 2 : TẢI HOLA : FAKE IP : ẤN ĐỘ - NN : TRUNG QUỐC
- BƯỚC 3 : VÀO VICTIM
BÁO CÁO : BÁO CÁO MẠO DANH TÔI + ĐÓNG TÀI KHOẢN <3
- HÓNG TỪNG PHÚT - - - - -- > DIE
**** cHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG ***
#BY_CHUTHIDUONG
- LINK CONTAC : https://www.facebook.com/CTD.Pro