SHARE KÍ TỰ RENAME KHÔNG TÊN MỚI

Yêu cầu còn lượt đổi tên nhé
Không cần IP, không cần CMND nhé

Phần Họ Và Phần Tên download Kí tự bên dưới và thay vào nhé
Ai làm không được IB mình nhé'

Bạn Nhấn Vào Nút Youtube Bên Dưới Để Đến VIDEO Hướng Dẫn Nhé