Code Chống Click Chuột Phải Và Ctrl U Trong Blogger


Code Chống Click Chuột Phải Và Ctrl U Trong Blogger

Cách làm

Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
(Tùy mục đích mà bạn có thể chèn code của 1 hoặc cả 2 thủ thuật)
1. Chống click chuột Phải
Thêm đoạn code này trước thẻ </head> 
<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none; 
-moz-user-select: none; 
-ms-user-select: none; 
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
 <script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

2. Chống Ctrl+U
Thêm đoạn code này trước thẻ </head> 
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/> 
<script type='text/javascript'>
checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){ 
if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){ 
if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){ 
if(checkCtrl){ 
if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
</script>

Tiếp theo, thay thẻ 
<body>
Thành 
<body onkeydown="return false">

Lưu Mẫu lại và xem thành quả.