TUT DAME 051 IP HÀN

FAKE IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc
rồi vào link dưới :
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
dòng 1 : điền gmail mình fb mình
dòng 2 : điền tên victim
dòng 3: dán link victim
dòng 4 : 100001078700339@facebook.com (chỗ này lấy ID nó nhập vào)
dòng 5 : nếu fake cmnd nó 2006 thì ghi là 10 tuổi
dòng 6 : 
 아들은 그것을 공부를 삭제 아이들을 페이스  페이스  계정을 앞으로 게임  생일을 위조

đợi 5p rep case :
 아들의 생일은 앞으로 페이스  페이스  계정을 삭제 재생에 적합하지 않습니다

 자녀의 이름: ( Tên Của Nạn Nhân )
 아들의 실제 생일 : 22-08-2006
자녀의 전기의 URL : ( Link VicTim)
그는 페이스 북을 재생하려면 나이 어린 이었기 때문에 계정을 삭제하십시오
Kèm Cmnd

nhớ để im fake IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc
https://ko-kr.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1: Điền Link VicTim
Dòng 2: Điền Tên VicTim
Dòng 3: 10 Tuổi
Dòng 4: Thần Chú Của Giàu Đz: 
페이스 북을 수행하기에 너무 작은이 계정에 태어난 페이스  검토하고 페이스 북의 감사에서이 계정을 삭제하려면