TUT RIP 051 IP HÀN QUỐC

TUT RIP FAQ 13t LINK 051 THẦN THÁNH DIE SAU 8H
FAKE IP Hàn Quốc + NN Hàn Quốc
FAKE 1 GIẤY KHAI SINH VÀ NĂM SINH LÀ 2006 NHÉ
Đăng nhập vào tài khoản của mình trước
Vào link dưới : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
Dòng 1 : Điền tên nạn nhân
Dòng 2 : Điền link URL của nạn nhân ( VD: https://www.facebook.com/.............)
Dòng 3: Điền email nick nó hoặc là ID@facebook.com
Dòng 5 : nếu fake giấy khai sinh nó 2006 thì ghi là 10 tuổi
Dòng 6 : Sao chép và dán thần chú này vào:
내 아들은 그것을 공부를 삭제 아이들을 페 이스 북 페이스 북 계정을 앞으로 게임 내 생일을 위 조
Đính kèm CMND lên và gửi
đợi 5p rep case :
내 아들의 생일은 앞으로 페이스 북 페이스 북 계정을 삭제 재생에 적합하지 않습니다
- 내 자녀의 이름: Tên victim
- 내 아들의 실제 생일 : 22-08-2006
- 자녀의 전기의 URL : Link VicTim
그는 페이스 북을 재생하려면 나이 어린 이었기 때문 에 계정을 삭제하십시오
Kèm Cmnd
Nhớ để im fake IP Hàn Quốc + NN  Hàn Quốc
https://ko-kr.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1: Điền Link VicTim
Dòng 2: Điền Tên VicTim
Dòng 3: 10 Tuổi
Dòng 4: Thần Chú:
페이스 북을 수행하 기에 너무 작은이 계정에 태어난 페이스 북 검토하고 페이스 북의 감사에서이 계정을 삭제하려면
Để yên IP với lại Ngôn Ngữ nhé
Vào Link https://ko-kr.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Dòng 1: Điền Link VicTim
Dòng 2; Tên VicTim
Dòng 3: 10 tuổi
Dòng 4: Thần Chú :
이 계정은 10 세 페 이스 북을 연주하기에 너무 어린입니다 및 법률 커뮤 니티 표준 그래서 페이스 북 계정 감사를 삭제 할 것 으로 예상 위반
Nều như có rep mail thì:
연령이 계정은 10 년 페이스 북을 연주 할 자격이 없 습니다
- 내 자녀의 이름: Tên Của Nạn Nhận
- 내 아들의 실제 생일: Ngày Tháng Năm Sinh victim ( Nều không có 2-2-2006 )
- 난 그냥 더 많은 친척들이 페이스 북 페이스 북 내가 무슨 말을 고려 소원 도움을 원하는 감사


************Khuyên dùng nick FB từ 2014,2015 để rip**************